એન્ડ્રોઈડ વર્લ્ડ

હેન્ડી સ્કેનર – એન્ડ્રોઇડ એપ્પ

handy scanner મિત્રો  હેન્ડી સ્કેનર એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલ માટે ઘણી ઉપયોગી એપ્લિકેશન છે. આપ મોબાઈલમાં ડોક્યુમેન્ટ, બુક પેજનો ફોટો લઇ તેને તરત પીડીએફ ફોર્મેટમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. હવે તમારી ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરવા માટે સ્કેનરની જરૂરીયાત આ હેન્ડી સ્કેનર એપ્પ પૂર્ણ કરી આપશે. હેન્ડી સ્કેનર ડાઉનલોડ કરવા માટે 1.9 mb સ્પેસ જરૂરી છે. આ હેન્ડી સ્કેનર એપ્લિકેશનને 400થી વધુ યુઝર્સે  4 સ્ટાર આપ્યા છે. હેન્ડી સ્કેનર એપ્લિકેશન સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય તે માટે નીચે આપેલ વીડીઓ જુઓ. 

 

હેન્ડી સ્કેનર એપ્પ ડાઉનલોડ વિશે વધુ જાણવા એન્ડ્રોઇડ માર્કેટની મુલાકાત લેવા ક્લિક કરો.

 

Advertisements
1 ટિપ્પણી »